Заява про початок процесу створення Платформи ГС: збираємо пропозиції!

22
Чер
2014
Категорії: Документи Платформи / Заяви / Новини

ЗАЯВА

Про початок процесу створення Української частини Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

23 червня 2014

Ініціативна група представників громадянського суспільства повідомляє про початок процесу утворення Української частини Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (далі – Платформа), створення якої передбачено статтями 469 та 470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Враховуючи різноманітність вихідних позицій груп громадянського суспільства, що проявили ініціативу у створенні Платформи, та прагнучи утворити інклюзивну Платформу для якнайширшого представництва інтересів громадянського суспільства, представники громадянського суспільства дійшли консенсусу щодо принципів діяльності Платформи та готові запропонувати її структуру й порядок денний.

Основним завданням Платформи є сприяння імплементації Угоди про асоціацію, моніторинг процесу її виконання та експертно-консультаційна робота до виконання конкретних положень Угоди. Для виконання цього завдання Українська частина Платформи об’єднає компетентні організації громадського суспільства, що спеціалізуються на темах, визначених Угодою про асоціацію, та підтримують європейську інтеграцію України.

Структура Української частини Платформи базуватиметься на змісті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та буде організована за такими групами:

1. Політичний діалог Україна-ЄС, зовнішня та безпекова політикf

2. Демократичні реформи, верховенство права

3. Права людини, гендерна рівність та недискримінація

4. Боротьба з корупцією та шахрайством, державні фінанси, державні закупівлі, політика у сфері конкуренції (включно з державною допомогою)

5. Міграційна політика (включно з політикою притулку), трудова міграція, візова політика

6. Нетарифне регулювання, захисні заходи, митне оформлення (включно з правилами визначення країни походження товарів

7. Тарифне регулювання, перехідні періоди, вилучення, режим торгівлі з третіми країнами

8. Технічне регулювання, санітарні та фітосанітарні заходи, географічні зазначення, безпека продукції

9. Торгівля послугами (включно з захистом споживачів), рух капіталів, заснування та діяльність компаній

10. Промислове та науково-технічне співробітництво, захист інтелектуальної власності, інформаційне суспільств

11. Навколишнє природне середовище

12. Енергетика та транспорт

13. Зайнятість, трудові права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика

14. Освіта та навчання, молодь

15. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво

Кожна з цих 15 тематичних груп обиратиме свого керівника. Керівники груп складатимуть Українську частину Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС.

Започаткування Української частини Платформи планується на Установчих Зборах, про час та місце проведення яких буде оголошено пізніше.

Ініціативна група закликає до поширення інформації про процес створення Української частини Платформи серед найрізноманітніших груп громадянського суспільства та запрошує офіційні структури України та ЄС до спостереження й сприяння утворенню Платформи.

Пропозиції щодо кваліфікаційних критеріїв для участі в Українській частині Платформи, правил діяльності Української частини Платформи та її тематичних груп, порядку денного Установчих Зборів Української частини Платформи приймаються за адресою eu.ua.platform@gmail.com  до 30 червня 2014 року.

 

Ініціативна група:

Василь Андреєв, Федерація професійних спілок України

Ростислав Дзундза, ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

Родіон Колишко, Федерація роботодавців України

Олександр Сушко, Національний координатор УНП ФГС СхП, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва

Вадим Трюхан, Політичне об’єднання «Сила людей»

Роберт Хорольський, ГО «Асоціація податкових консультантів»

Дмитро Шульга, Міжнародний фонд «Відродження»

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

STATEMENT 

On Commencing the Process of Establishment of the Ukrainian Side of
the EU-Ukraine Civil Society Platform


23 June 2014

The Initiative Group of the Ukrainian civil society representatives informs about commencing the establishment process for the Ukrainian side of the EU-Ukraine Civil Society Platform (hereafter the Platform), the creation of which is envisaged in Articles 469 and 470 of the EU-Ukraine Association Agreement.

Taking into account the initial diversity of civil society groups which initiated the establishment of the Platform, and wishing to create an inclusive Platform to represent the widest variety of civil society interests, the representatives of civil society reached consensus on the principles for the Platform and are now ready to propose its structure and agenda.

The Platform’s main task is to facilitate the implementation of the Association Agreement, to monitor its implementation and to provide expert and consultative support in implementing specific provisions of the Agreement. To accomplish this task, the Ukrainian side of the Platform will consolidate competent civil society organizations, which specialize in the topics defined by the Association Agreement, and which support the European integration of Ukraine.

The structure of the Ukrainian side of the Platform will be based on the contents of the EU-Ukraine Association Agreement and will comprise the following groups:

1. EU-Ukraine political dialog, foreign and security policy

2. Democratic reforms, rule of law

3. Human rights, gender equality and non-discrimination

4. Fighting corruption and fraud, state finance, public procurement, competition policy (including state aid)

5. Migration policy (including asylum policy), labour migration, visa policy

6. Non-tariff measures, protective measures, customs clearance (including rules to establish the country of origin of goods)

7. Tariff measures, transitional periods, exclusions, trade regime with third countries

8. Technical regulations, sanitary and phytosanitary measures, geographical indications, product safety

9. Trade in services (including protection of consumers), movement of capital, establishment and maintenance of enterprises

10. Industrial, scientific and technical cooperation, copyright protection, information society

11. Environment

12. Energy and transportation

13. Employment, labour rights, safe and healthy work environment, social policy

14. Education and training, youth

15. Cross-border and interregional cooperation

Each of the abovementioned 15 thematic groups will elect its head. Heads of the groups will form the Ukrainian side of the EU-Ukraine Civil Society Platform.

The Ukrainian side of the Platform will commence at the Constituent Assembly, location and time for which will be announced later.

The Initiative group encourages to widely disseminate information about the establishment process for the Ukrainian Civil Society Platform to the widest variety of civil society groups, and invites the official bodies of Ukraine and the EU to observe and foster the establishment of the Platform.

Propositions on qualification criteria, thematic groups, rules of conduct for participation in the Ukrainian side of the Platform and on agenda of the Constituent Assembly of the Ukrainian side of the Platform are welcomed at eu.ua.platform@gmail.com by 30 June 2014.

 

The Initiative Group:

Vasyl Andreev, Federation of Professional Unions of Ukraine

Rostyslav Dzundza, NGO “Bureau of Social and Political Developments”

Robert Khorolskyy, NGO “Association of Tax Advisors”

Rodion Kolyshko, Federation of Employers

Dmytro Shulga, International Renaissance Foundation

Oleksandr Sushko, National Coordinator of the UNP EaP CSF, Institute for Euro-Atlantic Cooperation

Vadym Triuhan, Political Association “People Power”

————————————————————————————————————————————————————————————————————

ЗАЯВЛЕНИЕ

О  начале процесса создания украинской части Платформы гражданского общества Украина-ЕС

 23 июня 2014

Инициативная группа представителей гражданского общества заявляет о начале процесса создания украинской части Платформы гражданского общества Украина – ЕС (дальше – Платформа), создание которой предполагается статьями 469 и 470 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Учитывая разнообразие стартовых позиций групп гражданского общества, проявивших инициативу в создании Платформы, а также стремясь создать инклюзивную Платформу для как можно более широкого представительства интересов гражданского общества, представители гражданского общества достигли консенсуса в вопросе принципов деятельности Платформы и готовы предложить ее структуру и повестку дня.

Основным заданием Платформы станет имплементация Соглашения об ассоциации, мониторинг процесса ее выполнения, и экспертно-консультационная работа по выполнению отдельных пунктов Соглашения. Для выполнения этого задания украинская часть платформы объединит компетентные организации гражданского общества, которые специализируются в темах, предложенных Соглашением об ассоциации, и поддерживают европейскую интеграцию Украины.

Структура украинской части Платформы будет основана на содержании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и будет организована согласно следующим группам:

1. Политический диалог Украина-ЕС, внешняя политика и политика безопасности.

2. Демократические реформы, верховенство права.

3. Борьба с коррупцией и мошенничеством, государственные финансы, государственные закупки, политика в сфере конкуренции (в том числе, государственная помощь).

4. Миграционная политика (в том числе, политика в сфере предоставления убежища), трудовая миграция, визовая политика.

5. Нетарифное регулирование, защитные меры, таможенное оформление (в том числе, правила определения страны происхождения товара).

6. Тарифное регулирование, переходные периоды, исключения, режим торговли с третьими странами.

7. Техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, географические обозначения, безопасность продукции.

8. Торговля услугами (в том числе, защита прав потребителей), движения капитала, учреждение и деятельность компаний.

9. Права человека, гендерное равенство, недискриминация.

10. Промышленное и научно-техническое сотрудничество, защита интеллектуальной собственности, информационное общество.

11. Окружающая естественная среда.

12. Энергетика и транспорт.

13. Занятость, трудовые права, безопасные и здоровые условия труда, социальная политика.

14. Образование и обучение, молодежь.

15. Транснациональное и межрегиональное сотрудничество.

Каждая из названых 15 тематических групп будет избирать собственного руководителя. Руководители групп составят украинскую часть Платформы гражданского общества Украина – ЕС.

Основание украинской части платформы планируется осуществить на Учредительном собрании, про время и место проведение которых сообщат позже.

Инициативная группа призывает к распространению информации про процесс создания украинской части Платформы среди разнообразных групп гражданского общества и приглашает официальные структуры Украины и ЕС наблюдать и содействовать созданию Платформы.

Предложения по квалификационным критериям для участия в украинской части Платформы, правилам деятельности украинской части платформы, а также повестке дня Учредительного собрания украинской части Платформы принимаются на электронный адрес eu.ua.platform@gmail.com до 30 июня 2014.

 

Инициативная группа:

Василий Андреев, Федерация профсоюзов Украины

Ростислав Дзундза, ГО «Бюро социальных та политических разработок»

Родион Колышко, Федерация работодателей Украины

Александр Сушко, Национальный координатор УНП ФГО ВП, Институт Евро-Атлантического Сотрудничества

Вадим Трюхан, Политическое объединение «Сила людей»

Роберт Хорольский, ГО «Ассоциация налоговых консультантов»

Дмитрий Шульга, Международный фонд «Возрождение»