Заява Керівного комітету Української національної платформи ФГС СхП щодо можливої інтеграції Білорусі та Російської Федерації

27
Гру
2019
Категорії: Документи Платформи / Новини / Новини ФГС СхП / новини членів УНП

BelarusЗаява Керівного комітету Української національної платформи ФГС СхП щодо можливої інтеграції Білорусі та Російської Федерації

7 грудня 2019 р. в Сочі відбулася зустріч президента Білорусі О.Лукашенка та президента Російської Федерації В.Путіна, під час якої обговорювалися питання можливої інтеграції двох країн. Наступна зустріч президентів відбулася 20 грудня 2019 р. в Санкт-Петербурзі. Зміст проектів інтеграційних документів та інші умови потенційної інтеграції невідомі громадськості, що  може свідчити про реальну загрозу майбутньої окупації Білорусі.

Як представники громадянського суспільства України, хочемо виразити підтримку та солідарність громадянському суспільству Білорусі та всьому білоруському народу у їхніх зусиллях протистояти агресору та зберегти суверенітет Білорусі.

Українська національна платформа ФГС СхП розцінює такі дії Росії як експансію її гібридної агресії в регіоні та спроби позбавлення суверенітету країн Східного партнерства та збереження їх в сфері свого впливу.

Вже шостий рік Україна зазнає військової агресії та інших – гібридних – методів тиску з боку Російської Федерації, що є своєрідною платою за нашу незалежність та європейський вибір. Разом з Молдовою та Грузією, що є нашими близькими партнерами в рамках Східного партнерства, які також постраждали від російської агресії, Україна як ніхто розуміє ваші тривоги та сподівання зберегти Білорусь суверенною, недоторканною, економічно стійкою.

Ми поділяємо позицію представників білоруського громадянського суспільства та міжнародної спільноти про невизнання союзного договору 1999 р. між Російською Федерацією та Білоруссю, з огляду на порушення цим договором конституцій РФ та Білорусі, а також беручи до уваги окупацію Росією українського Криму. Ми підтримуємо заклик білоруської громадськості терміново опублікувати всі «інтеграційні» документи чи їх проекти, таємно прийняті В.Путіним та О.Лукашенком і їх адміністраціями, з метою проведення міжнародних правових експертиз. У випадку, якщо незалежні експертизи виявлять, що пункти угод і протоколів між Кремлем та офіційним Мінськом порушують міжнародне право, суверенітет та Конституцію Білорусі, ми наполягатимемо на невизнанні легітимності «союзної інтеграції», яка порушує незалежність Білорусі. Ми будемо звертатися до влади України, іноземних держав, міжнародних органів та організацій, щоб вони визнали юридично нікчемними «союзні документи» між РФ та Білоруссю.

Цією заявою також хочемо привернути увагу європейських інституцій та міжнародних і правозахисних організацій до фактів переслідувань та арештів активістів, що відбуваються в Білорусі, та інших, пов’язаних з цими репресіями, порушень прав людини.  

Живе Білорусь! Слава Україні!

 

Заявление Руководящего комитета Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства насчет возможной интеграции Беларуси и Российской Федерации

7 декабря 2019 г. в Сочи состоялась встреча президента Беларуси А.Лукашенко и президента  Российской Федерации В.Путина, в ходе которой обсуждались вопросы возможной интеграции двух стран. Следующая встреча президентов прошла 20 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге. Содержание проектов интеграционных документов и другие условия потенциальной интеграции неизвестны общественности, что может указывать на реальную угрозу будущей оккупации Беларуси.  

Как представители гражданского общества Украины, хотим выразить поддержку и солидарность гражданскому обществу Беларуси и всему белорусскому народу в их усилиях противостоять агрессору и сохранить суверенитет Беларуси.

Украинская национальная платформа ФГО ВП расценивает такие действия России как экспансию ее гибридной агрессии в регионе и попыток подорвать суверенитет стран Восточного партнерства и сохранить их в сфере своего влияния.

Уже шестой год Украина испытывает военную агрессию и другие – гибридные – методы давления со стороны Российской Федерации, что является определенной платой за нашу независимость и европейский выбор. Вместе с Молдовой и Грузией, которые являются нашими близкими странами-партнерами в рамках Восточного партнерства, которые тоже пострадали от российской агрессии, Украина как никто понимает ваши тревоги и надежды сохранить Беларусь суверенной, территориально целостной, экономически стойкой.

Мы разделяем позицию представителей белорусского гражданского общества и международного сообщества о непризнании союзного договора 1999 г. между РФ и Беларусью, с учетом нарушения этим договором конституций РФ и Беларуси, а также учитывая оккупацию Россией украинского Крыма. Мы поддерживаем призыв белорусской общественности срочно опубликовать все «интеграционные» документы или их проекты, тайно принятые В.Путиным и А.Лукашенком и их администрациями, с целью проведения международных правовых экспертиз.  В случае, если независимые экспертизы выявят, что пункты соглашений и протоколов между Кремлем и официальным Минском нарушают международное право, суверенитет и Конституцию Беларуси, мы будем настаивать на нелегитимности «союзной интеграции», нарушающей независимость Беларуси. Мы обратимся к властям Украины, иностранных государств, международным органам и организациям, чтоб они признали юридически никчемными «союзные документы» между РФ и Беларусью.   

Этим заявлением также хотим обратить внимание европейских институций и международных и правозащитных организаций к фактам преследования и арестов активистов, которые происходят в Беларуси, и других, связанных с этими репрессиями, нарушений прав человека.

Жыве Беларусь! Слава Украине!