Статут УНП ФГС СхП

СТАТУТ

Української національної платформи

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

I. Загальні положення

1.1. Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (у тексті Статуту — УНП або Платформа) утворена 29 січня 2011 р. та діє в рамках Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі ФГС СхП) — багатонаціональної платформи організацій громадянського суспільства з країн Східного партнерства, країн-членів ЄС, як міжнародних так і національних мереж.

1.2. Найменування Платформи:

Повне найменування:

українською мовою — Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства,

англійською мовою — Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

Скорочене найменування:

українською мовою — УНП ФГС СхП,

англійською мовою — UNP EaP CSF.

1.3. Платформа є неформальною мережею організацій громадянського суспільства. Платформа не є юридичною особою.

1.4. Платформа є незалежною та самостійною у своїй діяльності. УНП не несе відповідальності за зобов’язання своїх учасників, здійснені чи оприлюднені поза встановленими процедурами Платформи та від імені УНП.

ІІ. Цілі та завдання УНП

2.1. Платформа має на меті забезпечувати регулярний діалог між представниками організацій громадянського суспільства (далі ОГС), українськими урядовцями й парламентарями, а також представниками європейських інституцій під час реалізації та моніторингу ініціативи Східного партнерства ЄС у двосторонньому та багатосторонньому вимірах.

2.2. Завданнями Платформи є (через відкрите та регулярне спілкування) забезпечення можливості участі громадських організацій у формуванні, реалізації, моніторингу та оцінці порядку денного ініціативи Східного партнерства.

2.3. Представники Платформи виступають за:

a) послідовну реалізацію європейської інтеграції як засадничого й пріоритетного напрямку державної політики;

b) участь ОГС у формуванні порядку денного реформ, виробленні, реалізації, моніторингу та оцінці державної політики в усіх сферах суспільного життя та забезпечення відповідної системи інформування громадян про зміст та якість державної політики у її євроінтеграційному вимірі;

c) інтенсивну співпрацю українського громадянського суспільства з усіма європейськими інституціями, а також органами влади, організаціями та мережами громадянського суспільства країн ЄС та СхП.

IIІ. Діяльність УНП

3.1. З метою досягнення цілей, визначених у Розділі ІІ Статуту, Платформа здійснює таку діяльність:

a) залучає ОГС до участі в діяльності ФГС СхП;

b) сприяє активній участі українських організацій громадянського суспільства в дво- та багатосторонніх процесах здійснення політики Східного партнерства;

c) сприяє впровадженню та виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

d) визначає та популяризує серед громадян та зацікавлених осіб пріоритети національного порядку денного в рамках Східного партнерства;

e) сприяє впровадженню національних політико-правових та соціально-економічних реформ шляхом напрацювання рекомендацій, проведення моніторингу, здійснення експертного аналізу тощо;

f) висловлює власну думку шляхом формулювання консолідованої позиції щодо актуальних подій та рішень на національному та міжнародному рівнях;

g) веде діалог з органами влади України, Європейського Союзу та країн-учасниць СхП.

3.2. Основними інструментами діяльності Платформи є:

a) проведення публічних заходів (консультацій, зустрічей, конференцій, робочих груп тощо) та участь у них на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

b) висловлення думки УНП у формі Позиційних документів (Opinions) та Заяв (Statements);

c) здійснення активного спілкування з медіа, органами влади, представниками бізнесу та іншими заінтересованими особами в Україні, країнах ЄС та країнах-учасницях СхП.

3. 3. Основними організаційними формами діяльності Платформи є:

a) Національна конференція — щорічний публічний захід (конференція) учасників Платформи. Відповідальним за проведення заходу є Керівний комітет.

b) Засідання Робочих груп — публічні заходи учасників певної Робочої групи (із зазначених в п. 6.5.). Відповідальними за проведення цих заходів є координатори відповідних робочих груп.

c) Інші заходи (круглі столи, конференції, тренінги, саміти) в тематичних та програмних рамках політики Східного партнерства в Україні та за її межами.

IV. Участь у Платформі

4.1. Участь в УНП є відкритою для всіх об’єднань громадян (громадських організацій, благодійних фондів та організацій, товариств, спілок, асоціацій, профспілок, мереж, за винятком політичних партій та рухів).

4.2. Учасником Платформи може бути об’єднання громадян, яке поділяє статутні цілі, завдання та принципи роботи Платформи, а також здійснює діяльність у сфері політики Східного партнерства.

4.3. Для участі в УНП об’єднання громадян повинно бути зареєстрованим в «Реєстрі Української національної платформи».

4.4. Реєстр УНП — це перелік інституцій (об’єднань громадян), що заявили про своє бажання брати участь у діяльності Платформи, поділяють позиції Меморандуму про її створення, надали всю необхідну для реєстрації інформацію та отримали від Керівного комітету підтвердження про реєстрацію.

4.5. Реєстрація може бути скасована рішенням Керівного комітету на підставі:

a) вчинення дій, що категорично суперечать меті, цілям та засадам діяльності Платформи;

b) послідовне або суттєве порушення організаційних принципів співпраці в рамках Платформи;

c) припинення функціонування організації громадянського суспільства — учасника Платформи.

4.6. Рішення про включення організації до Реєстру УНП або виключення з нього приймається спільним рішенням Керівного комітету.

4.7. Дані Реєстру УНП (крім назви ОГС та її правового статусу) є конфіденційними, зберігаються в Національного координатора та можуть бути передані лише членам Керівного комітету та представникам операційної ОГС, з метою забезпечення діяльності Платформи.

V. Права та обов’язки учасників УНП

5.1. Участь у УНП від імені ОГС, включеної до Реєстру УНП, здійснює уповноважений представник цієї організації у кількості не більше одного представника від організації. ОГС сама визначає особу, що уповноважена представляти її у Платформі. За потреби організація має право визначати іншого представника, чи представників, як для участі у певних заходах УНП так і для постійної співпраці. Про таке рішення ОГС має повідомити заздалегідь.

5.2. Учасник УНП повинен:

a) всіляко сприяти досягненню мети, цілей та завдань Платформи;

b) підтримувати євроінтеграційний напрямок розвитку України через участь у програмах співпраці з ЄС, реалізацію проектів з пріоритетних для Східного партнерства тематичних та програмних рамок;

c) активно діяти або брати участь у діяльності, спрямованій на реалізацію політики Східного партнерства, впровадження та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

5.3. Учасник УНП має право:

a) брати участь у роботі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (у випадку проходження необхідних процедур відбору);

b) брати участь у роботі Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (за умови проходження процедури реєстрації);

c) уповноважений представник учасника обиратися та бути обраним до складу Керівного комітету, в тому числі на посаду Національного координатора та координаторів Робочих груп;

d) ініціювати підготовку публічних документів Платформи (Позиційних документів та Заяв);

e) брати участь у прийнятті рішень у терміни та форми, передбачені даним Статутом;

f) брати участь у діяльності щонайменше однієї з Робочих груп Платформи.

VI. Органи управління УНП

6.1. Національна конференція

6.1.1. Національна конференція складається з представників ОГС, що входять до Реєстру УНП (по одному представнику від кожної ОГС).

6.1.2. Кожен учасник Національної конференції має один голос.

6.1.3. Рішення Національної конференції приймаються простою більшістю.

6.1.4. Національна конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності Платформи, включаючи її організаційні засади, основні напрямки роботи, пріоритети, стратегічне планування діяльності.

6.1.5. Засідання Національної конференції відбуваються не рідше, ніж один раз на рік.

6.2. Координацію діяльності Платформи здійснює Національний координатор та Керівний комітет УНП.

6.3. Національний координатор (Координатор УНП)

6.3.1. До повноважень Національного координатора входить представлення УНП у Керівному комітеті ФГС СхП та участь у його роботі; здійснення представництва Платформи у відносинах з органами влади України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, ЗМІ та іншими зацікавленими особами.

6.4. Керівний комітет

6.4.1. До складу Керівного комітету входить Координатор УНП, координатори Робочих груп, а також ті учасники УНП, які є координаторами Робочих груп ФГС СхП (на час їхньої каденції).

6.4.2. Керівний комітет має такі повноваження:

a) здійснює операційну діяльність спрямовану на виконання рішень Платформи та Національного координатора;

b) приймає рішення щодо погодження використання логотипу ФГС на заходах, що відповідають місії Східного партнерства;

c) приймає рішення щодо делегування представників українських організацій громадянського суспільства на ФГС (за погодженням з керівними інституціями ЄС та інституціями ФГС);

d) приймає рішення про включення організацій громадянського суспільства до Реєстру ОГС;

e) здійснює координацію виборів Національного координатора та Координаторів Робочих груп у терміни, визначені Статутом.

6.4.3.Всі рішення Керівний комітет приймає шляхом консенсусу.

6.4.4. Засідання Керівного комітету відбуваються не рідше одного разу в квартал.

6.4.5. Керівний комітет може приймати рішення за допомогою засобів Інтернет.

6.5. Робочі групи УНП

6.5.1. Українська національна платформа, як і Форум громадянського суспільства, працює в рамках 5-ти робочих тематичних платформ, які називаються Робочими групами, та які, в свою чергу, відображають офіційні тематичні платформи Східного Партнерства:

  • РГ 1. Демократія, права людини, належне урядування та стабільність
  • РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС
  • РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека
  • РГ 4. Контакти між людьми
  • РГ 5. Соціальний діалог

6.5.2. Координацію роботи кожної Робочої групи здійснює координатор цієї групи.

6.5.3. У рамках діяльності кожної Робочої групи можуть бути утворені тематичні підгрупи. Відповідального за організацію роботи відповідних підгруп визначають учасники цієї підгрупи.

VII. Процедури діяльності УНП

7.1. Процедура підготовки та прийняття Позиційних документів та Заяв

7.1.1. Під Позиційним документом УНП (Opinion) розуміється аналітичне резюме, підготоване експертами Платформи та прийняте її учасниками щодо певної події чи рішення, важливої з точки зору реалізації політики Східного партнерства, а також впровадження та виконання Угоди про асоціацію. Позиція містить узагальнену оцінку та прогноз наслідків. Позиція Платформи надсилається до керівництва України, Європейського Союзу та організацій громадянського суспільства країн Східного партнерства.

7.1.2. Під Заявою (Statement) УНП розуміється висловлення консолідованої позиції учасників Платформи, з метою привернути увагу керівництва України, Європейського союзу та широкої громадськості до конкретних проблем та можливих шляхів їх вирішення, або підтримки певних дій чи політик.

7.1.3. Позиції та Заяви Платформи приймаються згідно з таким алгоритмом:

a) визначення потреби щодо підготовки документу та його ключових повідомлень та/або проблем: може бути здійснене зареєстрованим учасником Платформи, Національним координатором, Керівним комітетом. Цей процес передбачає формулювання ключових тез та ознайомлення з ними членів Керівного комітету;

b) Керівний комітет готує проект спільного рішення (позиційний документ, заява), яке надсилає на електронну розсилку учасникам Платформи для голосування. Голосування відбувається впродовж двох робочих днів. Рішення вважається прийнятим, якщо проти нього висловилось менше 20% учасників Платформи. Рішення не може бути прийнятим, якщо проти нього проголосувало більше 20 % учасників платформи. Переголосування рішення можливе лише за консенсусної згоди тих учасників платформи, які висловилися проти.

c) підготовка документа: здійснюється ініціатором документа та іншими залученими ним особами впродовж терміну, визначеного ним самим та погодженого з Керівним комітетом, але не пізніше ніж п’ять робочих днів з моменту прийняття рішення про його підготовку;

d) обговорення проекту документу: передбачає збір пропозицій та зауважень до проекту документу. Відбувається впродовж двох робочих днів з моменту прийняття рішення про необхідність прийняття спільного документу (крім випадків коли інші терміни визначені Керівним комітетом). Відповідальним за збір редакційних правок є КК. Після завершення збору пропозицій та зауважень Керівний комітет впродовж одного робочого дня надсилає проект із внесеними правками.

e) погодження остаточної редакції: здійснюється впродовж робочого дня крім випадків, коли інші терміни будуть встановлені Керівним комітетом (про що обов’язково додатково мають бути повідомлені всі учасники Платформи). У випадку категоричної незгоди більш ніж 20% організацій-учасниць платформи від кількості організацій, внесених до Реєстру, прийняття рішення ветується. Підготовка відповідного голосування повинна бути здійснена Керівним комітетом впродовж робочого дня та проведене впродовж наступного робочого дня. Голоси, що надійдуть після граничних термінів не враховуватимуться. Граничні терміни повинні бути визначені в тексті повідомлення.

7.1.4. У випадку необхідності швидкого реагування на певні події, що відбуваються в рамках Східного партнерства чи його стосуються, Керівний комітет може приймати Заяви від імені Керівного комітету шляхом консенсусу.

7.2. Процедура виборів Національного координатора Платформи

7.2.1. Вибори Національного Координатора відбуваються напередодні щорічного ФГС СхП (не пізніше ніж за місяць до ФГС).

7.2.2. Координатор УНП обирається зі складу ОГС-учасників чергового ФГС СхП строком на один рік. Новообрана особа набуває повноважень починаючи з 1-го січня наступного року, що настає після дня виборів.

7.2.3. Про початок виборів Координатора УНП оголошується Керівним комітетом на розсилці Платформи та сторінці СхП (на порталі «Європейський простір»).

7.2.4. Висунути кандидатуру на посаду Національного координатора може будь-який учасник Платформи, в тому числі і шляхом самовисування.

7.2.5. Часові рамки висування визначає Керівний комітет, про що невідкладно інформує всіх учасників Платформи.

7.2.6. Після завершення висування КК формує список кандидатів та інформує всіх учасників Платформи про поданих кандидатів.

7.2.7. Вибори проходять або шляхом Інтернет-голосування, або шляхом таємного голосування під час Національної конференції згідно з правилами, розробленими та заздалегідь (за 2 місяці) оголошеними Керівним комітетом.

7.2.8. У виборах перемагає кандидат, який набрав просту більшість голосів учасників Платформи. У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.

7.2.9. Відповідальними за проведення виборів та дотримання процедур є Керівний комітет.

7.2.10. Той самий кандидат не може займати посаду Національного координатора довше двох виборчих періодів поспіль.

7.3. Процедура виборів Координаторів Робочих груп Платформи

7.3.1. Координатори Робочих груп обираються зі складу номінованих учасників певної групи строком на один рік під час щорічного засідання цієї Робочої групи. Новообрана особа набуває повноважень починаючи з 1-го січня наступного року, що настає після дня виборів.

7.3.2. Номінація кандидатів на посаду Координатора Робочої групи розпочинається за місяць до проведення засідання цієї Робочої групи та триває два тижні.

7.3.3. Про початок номінування оголошується на розсилці Платформи та сторінці СхП (на порталі «Європейський простір»).

7.3.4. Номінувати кандидата може будь-який учасник Робочої групи, в тому числі і шляхом самовисування.

7.3.5. Після завершення номінування, Керівний комітет формує список кандидатів та інформує всіх учасників Робочої групи про поданих кандидатів.

7.3.6. Вибори проходять шляхом таємного голосування під час засідання Робочої групи.

7.3.7. У виборах перемагає кандидат, який набрав просту більшість голосів учасників засідання Робочої групи. У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.

7.3.8. Відповідальними за проведення виборів та дотримання процедур є Керівний комітет.

7.3.9. Одна і та ж особа може займати посаду Координатора групи не довше трьох виборчих періодів поспіль.

VIII. Забезпечення діяльності УНП

8.1. Організаційне забезпечення діяльності УНП здійснює операційна громадська організація, представником якої є Національний координатор, за таких умов:

a) згоди керівного органу цієї організації, та

b) можливості забезпечити організаційний супровід діяльності УНП.

8.2. У випадку, коли, з тих чи інших причин, громадська організація, представником якої є Національний координатор, не має можливості забезпечувати супровід діяльності УНП, Керівний комітет може звернутися до іншої громадської організації. Визначення іншої громадської організації відбувається на основі консенсусу за обов’язкової участі в прийнятті рішення Національного координатора.

8.3. Операційна ОГС зобов’язана забезпечувати ту діяльність УНП, на яку вона отримала цільові ресурси (гранти тощо).

ІХ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Платформи

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Платформи приймаються Національною конференцією за поданням учасників Платформи чи Керівного комітету.

9.2. Проекти змін та доповнень до Статуту Платформи повинні бути подані учасниками Платформи чи Керівним комітетом не пізніше, ніж за місяць до початку Конференції.

9.3. Керівний комітет повинен поширити серед усіх учасників Платформи проект змін та доповнень до Статуту не пізніше, ніж за три тижні до початку Конференції.

9.4. Зміни та доповнення до Статуту Платформи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третіх зареєстрованих учасників даної Конференції з правом голосу.

X. Прикінцеві положення

10.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Керівному комітетові.

10.2. Щодо тлумачення, роз’яснення, трактування Статуту Керівний комітет приймає виключно консенсусне рішення.

10.3. У випадку (пере)обрання членів Керівного комітету в день прийняття даного Статуту, не дотримання термінів процедур номінування є допустимими.