Звернення Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Про міжнародний моніторинг ситуації в Україні»

22
Лют
2014
Категорії: Документи ФГС / Заяви / Новини

NP-EaP-CSF_logo

21.02.2014

Звернення Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Про міжнародний моніторинг ситуації в Україні»

Генеральному секретарю ООН
Генеральному секретарю Ради Європи
Генеральному секретарю ОБСЄ
Верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Білоруські організації громадянського суспільства вкрай стурбовані силовим і кривавим розвитком подій навколо акцій протесту в Україні. Сотні постраждалих і десятки вбитих, перспектива ескалації кривавого протистояння – все це вимагає негайного створення механізму швидкого реагування з метою:

• формування масштабної групи спостерігачів, як з числа співробітників і представників міжнародних структур , так і з числа експертів громадянського суспільства;
• організації довгострокового спостереження за конфліктними і кризовими ситуаціями;
• посередництво між різними сторонами конфлікту;
• виконання інші функції, котрі спрямовані на зниження негативних наслідків та запобігання порушень фундаментальних прав і свобод людини в подібних ситуаціях.

Наша позиція ґрунтується на тому, що питання, котрі стосуються прав людини, основних свобод, демократії та верховенства закону, що носять міжнародний характер, оскільки дотримання цих прав і свобод складає одну з основ міжнародного порядку та представляють безпосередній і законний інтерес для всіх держав-учасників і не відносяться до числа винятково внутрішніх справ відповідної держав. Даний принцип закріплений у ряді міжнародних угод, у тому числі в Астанинській Декларації за результатами зустрічі на вищому рівні глав держав і урядів держав-учасниць ОБСЄ у 2010 році.

Досвід масштабних репресій і масових затримань в Білорусі в грудні 2010 року, зіткнень між протестувальниками і силами поліції, а також масовими затриманнями в останні роки в Киргизстані, Казахстані, Азербайджані та інших країнах демонструє необхідність і важливість створення такого механізму екстреного реагування на кризові ситуації.
Ми вважаємо за необхідне терміново в найближчі дні міжнародним організаціям максимально використовувати можливості їх мандатів для направлення таких місій в Україні в найбільш кризові місця. Представники білоруського громадянського суспільства готові взяти активну участь у такій роботі.

Білоруські організації громадянського суспільства, учасники Білоруської національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

21.02.2014

Appeal of Belarusian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum “On the international monitoring of the situation in Ukraine”

UN Secretary-General
Secretary-General of the Council of Europe
OSCE Secretary General
EU High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Belarusian civil society organizations are extremely concerned about bloody violence and force developments around the protests in Ukraine. Hundreds killed and dozens injured, the prospect of an further escalation of confrontation – all this requires the immediate creation of a rapid response mechanism for:

• formation of a large-scale group of observers, both staff and representatives of international organizations, as well as among civil society experts;
• organization of long-term observation of the conflict and crisis situations;
• mediation between the different parties to the conflict;
• perform other functions aimed at reducing the negative consequences and prevention of violations of fundamental human rights and freedoms in such situations.

Our position is based on the fact that issues relating to human rights, fundamental freedoms, democracy and the rule of law are of international concern, as respect for these rights and freedoms constitutes one of the foundations of the international order, is of direct and legitimate concern to all participating states and do not belong exclusively to the internal affairs of the states. This principle is confirmed in several international agreements, including the Astana Declaration of the Summit of Heads of State and Government of the OSCE participating States in 2010.

Experience of large-scale repressions and mass arrests in Belarus in December 2010, clashes between protesters and police forces, as well as mass arrests in recent years in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan and other countries demonstrate the need and importance of establishing such a mechanism as an emergency response to crises.

We see an urgent need in the coming days international organizations to maximize the opportunities of their mandates for sending such missions to Ukraine in the most crisis places. Representatives of
Belarusian civil society are ready to take an active part in this work.

Belarusian civil society organizations, participants of Belarusian National Platform of the Civil Society Forum of the Eastern Partnership