Позиційний документ РГ 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» Української платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства та РГ 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

11 червня 2024 року

Довкіллєві реформи та вдосконалення екологічної політики
задля зеленого відновлення України

Ми, представники профільних робочих груп проєвропейських платформи України, переконані: 
відновлення України має відбуватись на засадах сталого розвитку з урахуванням принципів зеленої відбудови,
вдосконалення екополітики є життєво важливим для євроінтеграції, для перемоги над російським агресором, для подальшого розвитку нашої країни.

Україна хоче вступити до клубу цивілізованих країн і стати членом ЄС. Для того, щоб ці наміри здійснилися, необхідно відповідати всім критеріям та вимогам цієї спільноти. Довкіллєві та кліматичні питання є невідʼємною частиною політичного порядку денного та щоденних зусиль Європейського Союзу, тому Україна, як майбутня держава-член ЄС, повинна забезпечити ефективну та вчасну імплементацію acquis ЄС у сфері довкілля, клімату та інших дотичних сферах.

Відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Україні необхідно забезпечити міжгалузеву інтеграцію питань довкілля та клімату в плани відновлення країни, визначити стратегію зеленого відновлення для ключових секторів і визначити пріоритетність відповідного законодавства та стандартів ЄС у своїй Національній програмі прийняття актів ЄС.

Інвестиційна політика та залучення фінансування для відновлення економіки мають узгоджуватися з цілями сталого розвитку і бути першочергово спрямовані на розвиток виробничих ланцюгів з високою додатковою вартістю, а не на ресурсно-експортну економіку. Відбудова на зелених принципах і засадах не лише сприятиме відбудові інфраструктури та економіки, але й забезпечить створення додаткових зелених робочих місць, що допоможе повернути людей в Україну та забезпечити їх гідною працею.

Практичне впровадження рекомендацій означає, що найближчим часом мають бути здійснені доволі ґрунтовні зміни. В першу чергу, зміни мають відбутися в екологічній політиці і в системі екологічного врядування.

Питання впровадження екологічного та кліматичного acquis ЄС тісно повʼязане з питаннями повоєнної відбудови на зелених принципах і засадах. Саме тому, нещодавно розроблений та оприлюднений проєкту ЗУ “Про засади відновлення України” повинен бути суттєво доопрацьований і включати усі компоненти повоєнної відбудови, включно з відновленням природи.

На нашу думку, у проєкті ЗУ «Про засади відновлення України» повністю відсутня довкіллєва складова сталого розвитку, що є черговим доказом нерозуміння обов’язковості інтеграції довкіллєвих вимог до політик секторів економіки країни та будь-якої господарської діяльності на її теренах. 

Зокрема, ми вважаємо, що Уряд мусить концентрувати зусилля виконавчої влади та суспільства на подоланні наслідків війни, застосовуючи сучасні механізми координації, фінансові та адміністративні стимули. При цьому політика Уряду у сфері повоєнного відновлення не повинна суперечити ані Конституції України, ані чинному законодавству. 

Зелене відновлення, з новаторськими ідеями та підходами, може стати основою нового законодавства, коли всі підходи до господарської діяльності потрібно буде вивіряти з точки зору екологічних вигод, адаптації до зміни клімату, збереження та повторного використання ресурсів, безвідходності, циклічності економіки, відтворення та подальшого збереження природного середовища, відповідно до Європейського зеленого курсу. Норми щодо обов’язковості інтеграції екологічних вимог до політики секторів економіки, переходу до зеленої економіки, нових амбітних екологічних базових стандартів будівництва та розвитку територій мають бути закріплені в законодавстві.

У подальшому необхідно враховувати об’єкти довкілля, які не є і не можуть бути майном. Природні об’єкти не тільки не можуть бути відокремлені від решти об’єктів відновлення, вони складають основу і середовища повноцінного мешкання людини,  і економіки в цілому. Це водні об’єкти, об’єкти ПЗФ, зелені зони в населених пунктах, ліси, об’єкти морського середовища тощо. Особливу увагу необхідно приділити відновленню та розширенню екологічної мережі об’єктів та територій ПЗФ, чого також вимагає законодавство ЄС/ вимоги до членства. Так само, відновлення сільськогосподарських територій та залежного від них аграрного бізнесу має відбуватися на засадах Європейського зеленого курсу та стратегії «Від ферми до виделки», враховувати необхідність створення національного стратегічного плану до Спільної аграрної політики ЄС.

Ми вітаємо включення до Ukraine Facility екологічних і кліматичних умов отримання Україною фінансування, а також той факт, що зелені реформи включені як невід’ємна частина Плану України.

Водночас ми наголошуємо на необхідності включення індикаторів зеленої відбудови до моніторингу виконання Плану України з метою забезпечення реалізації передбачених реформ, наскрізності екологічної та кліматичної складової та фінансування проєктів екологічного і кліматичного спрямування, а також відбудови інфраструктури, промисловості та будівель на принципах декарбонізації, кліматичної нейтральності та енергоефективності.

Основою вдосконалення екологічної політики під час відновлення мають стати
– принципи сталого розвитку – забезпечення взаємоузгодженість екологічних, економічних та соціальних чинників відбудови,
– наскрізність, дотримання екологічних стандартів,
– принцип «відбудувати зеленіше, ніж було» – врахування питань декарбонізації та досягнення кліматичної нейтральності у процесі відбудови, що сприятиме підвищенню якості життя людей у безпечному довкіллі; 
– принцип «європейської інтеграції» – адаптація українського законодавства і політики до acquis ЄС та ефективне виконання,
– принципи Нового європейського Баугаузу – сталість, естетика, спільнотворення для досягнення цілей Європейського зеленого курсу,
– принципи належного врядування – забезпечення прозорості, підзвітності, ефективності, включно з забезпеченням ефективної участі громадськості на всіх етапах повоєнної відбудови і відновлення України,
– прозорість та підзвітність процесу прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля, мають забезпечуватись шляхом справедливого балансу між безпековими міркуваннями та прозорістю процесів і підзвітності влади в умовах воєнного часу; важливо не допускати послаблення вже існуючого горизонтального законодавства, прийнятого на виконання євроінтеграційних вимог, зокрема в сфері оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, а також надавати доступ/ оприлюднювати наявні плани реформування і вдосконалення екологічної політики. 

Ми закликаємо Уряд, Парламент України, наших міжнародних партнерів і всіх зацікавлених у процесах відновлення та відбудови України взяти до уваги рекомендації Єврокомісії та представників природоохоронного руху і якнайшвидше розпочати процес реформування та вдосконалення екологічної політики, забезпечити врахування у планах і програмах інтересів зеленої відбудови, дотримання принципів відкритості, підзвітності та залучення громадськості.

Дякуємо Наталії Андрусевич (Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”, члени РГ3 УНП), Тамарі Мальковій (Міжнародна благодійна організація “Інформаційний центр “Зелене досьє”) та Олені Кравченко («Екологія-Право-Людина»), за підготовку проекту позиційного документу.

Дякуємо членам РГ3 УНП та РГ5 ПГС за обговорення, надання доповнень та рекомендацій.

Довідково:

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.eap-csf.org.ua) – це мережа більше як 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання цілей Східного партнерства.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (https://eu-ua-csp.org.ua/) є національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС об’єднує 282 організації.