В рамках Конференції УНП 1 листопада 2022 року відбулася дискусія «Європейська інтеграція і війна: виклики для громадянського суспільства України». До вітального слова була запрошена Ана Фортуна, директорка Секретаріату ФГС СхП.

Вона звернулась до учасників Конференції.

Civil society has always been the constant of any democratization process irrespective of its government, contributing with sharp expertise and innovative perspectives in the design, implementation and monitoring of reforms. 
As Ukraine progresses towards enlargement, the involvement of the Ukrainian independent civil society is crucial to ensure a transparent and inclusive process to secure a strong rule of law, independent judiciary and solid anti-corruption laws and institutions.
Moving forward, the synergies between the EaP policy and the enlargement agenda should be strengthened to guarantee a structured and balanced partnership between the national government and the civil society, avoiding the sad scenario of some Western Balkans countries.
We now have the chance to shape these discussions and I encourage you to be active in making your voice heard. We at EaP CSF stand in solidarity with you in further paving Ukraine’s way towards peace, resilience and European integration

“Громадянське суспільство завжди було константою будь-якого процесу демократизації, незалежно від його уряду та сприяло гострому досвіду та інноваційним поглядам на розробку, впровадження та моніторинг реформ.

Оскільки Україна просувається до розширення, залучення українського незалежного громадянського суспільства має вирішальне значення для забезпечення прозорого та інклюзивного процесу для забезпечення верховенства права, незалежної судової системи та надійних антикорупційних законів та установ.

Рухаючись вперед, синергію між політикою Східного партнерства та програмою розширення слід зміцнити, щоб гарантувати структуроване та збалансоване партнерство між національним урядом та громадянським суспільством, уникаючи сумного сценарію деяких країн Західних Балкан.

Зараз у нас є можливість сформувати ці дискусії, і я закликаю вас бути активними, щоб ваш голос був почутий. Ми у Форумі громадянського суспільства Східного партнерства солідарні з вами у подальшому прокладанні шляху України до миру, стійкості та європейської інтеграції”.

Remarks by Ana Furtuna, Director of the EaP CSF, Kyiv, 1 November 2022