Продовжуємо знайомити з результатами ініціатив, які були підтримані УНП в 2020 році в рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським Союзом.

Представляємо результати спільної ініціативи Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» за темою «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні», за підсумками якої підготовлено аналітичний документ, призначений як для організацій громадянського суспільства для допомоги в адвокації проєвропейських змін, так і для української влади та європейських владних інституцій, яким аналітичний документ стане в нагоді у формуванні нових політик та взаємовідносин. Документ підготовлений авторським колективом у складі членів Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» УНП ФГС: Наталії Андрусевич (РАЦ «Суспільство і довкілля»), Руслана Гаврилюка (Національний екологічний центр України), Олени Кравченко та Наталії Куць (МБО «Екологія-Право-Людина»), Тамари Малькової (МБО ІЦ «Зелене досьє»), а також Анни Голубовської-Онісімової.

Мета ініціативи – аналіз перспектив та встановлення ключових індикаторів довкільної та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 2020 року.

Задачею дослідження було виявлення ключових перешкод та найбільш дієві можливостей впровадження екологічної політики України, в контек­сті новітніх рішень Європейського Союзу та Східного партнерства (Європейський зелений курс, проєкт нових цілей Східного партнерства до 2025 року) шляхом порівняння встановлених та планованих пріоритетів, цілей та завдань, а також механізмів реалізації екологічної політики Східного партнерства, України та Європейського Союзу,

Головне питання дослідження: який оптимальний сценарій розвитку екологічної політики до 2025 року може забезпечити екологічну та кліматичну стійкість України? Для його вирішення сформовані більш конкретні запитання, на які відпо­відає аналітичний документ:

  • Якими є цілі СхП на сучасному етапі? Що це озна­чає для України?
  • Якими є цілі та завдання ЄЗК? Як це стосується України?
  • Чи цілі та завдання СхП та ЄЗК відповідають цілям і завданням екологічної політики України? Як вони корелюють?
  • Якою є рамкова екологічна політика України на су­часному етапі? Які основні пріоритети щодо здійс­нення реформ у природоохоронній сфері України необхідно виділити?
  • За якими сценаріями можливий розвиток «озе­ленення» економіки та суспільних стосунків в Україні на наступні 5 років? Як зробити найбільш реалістичний сценарій стійким, щоб досягнення попереднього етапу у майбутньому були збереже­ні і примножені?
  • Чим мусять керуватися основні стейкголдери (Міндовкілля, Уряд України, Комітет екологічної політики Верховної Ради України, підприємці, гро­мадськість тощо) щодо пріоритетів та завдань України для досягнення екологічної та кліматич­ної стійкості?
  • Предмет дослідження стали документи політики ЄС, Украї­ни та Східного партнерства, а також аналітичні роботи ОГС.

Автори відмічають, що Проєкт нової політики Східного партнерства (СхП) після 2020 року віддзеркалює останні «зелені» зміни в політиці ЄС і серед ключових цілей ініціативи містить забезпечення екологічної і кліматичної стійкості. Амбітна візія Європейського Союзу у сфері екологічної політики ставить рамки для зростання та добробуту, що чітко окреслені обмеженістю ресурсів планети. Зелена трансформація буде трендом в Європейському Союзі в найближчі роки, оскільки саме на такий розвиток є запит від громадян, і є чітко закріплені наміри шляхом схвалення Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Нова політика Східного партнерства після 2020 року, що має бути затверджена на Саміті Східного партнерства, який запланований на березень 2021 р., враховує ключові принципи ЄЗК. Метою ЄЗК є перехід до кліматично нейтральної Європи із справедливим і процвітаючим суспільством, із сучасною ресурсоефективною і конкурентоспроможною економікою з нульовими викидами парникових газів та економічним зростанням, не пов’язаним зі інтенсифікацією використання природних ресурсів. Інтеграція пріоритетів ЄЗК до політики Східного партнерства визначатиме формат та динаміку відносин ЄС з країнами-сусідами в рамках ініціативи.

Європейський зелений курс чітко вказує на те, що екологічні та кліматичні проблеми вимагають термінових заходів не лише з боку ЄС, але й країн-партнерів. На шляху до кліматичної нейтральності ЄС та країни Східного партнерства несуть спільну відповідальність щодо виконання національних внесків до Паризької угоди та модернізації економіки для зменшення свого вуглецевого сліду. Очікується, що ЄС та країни Східного партнерства в майбутньому працюватимуть разом над стійким та сталим майбутнім.

Цілі нової політики Східного партнерства черговий раз вказують на те, що питання довкілля повинні бути інтегровані в інші сфери життєдіяльності країни і не повинні відкидатись як другорядні при вирішенні еко­номічних та соціальних проблем, у тому числі у часи пандемії та інших криз. Така позиція ЄС та бачення єв­ропейської політики і Східного партнерства дає новий поштовх для України зробити охорону довкілля на­скрізним елементом в інших сферах життєдіяльності держави та враховувати наслідки для довкілля при обранні того чи іншого політичного рішення.

Оновлення політики Східного партнерства створює для України додаткові можливості виконання між­народних зобов’язань, Угоди про асоціацію у частині охорони довкілля. Україна отримує нові фінансові ме­ханізми та допомогу Європейського Союзу у модерні­зації економіки, зменшенні вуглецевого сліду та вико­нанні національно-визначеного внеску до Паризької угоди, у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із корупцією, можливість погли­блення співпраці з Європейським Союзом на додаток до двостороннього діалогу у сфері охорони довкілля.

Пріоритизація довкільних та кліматичних цілей є сут­тєвою можливістю в активізації інновацій. Стратегії зеленої економіки спонукають бізнес до пошуку мож­ливостей більш екологічної, циркулярної економіки та подолання ризиків, спричинених зміною клімату.

Отримання вигод та використання можливостей нової політики Східного партнерства залежить від активної міжнародної участі України у визначенні подальших пріоритетів, планів, детальних цільових показників та заходів Східного партнерства на досягнення екологіч­ної і кліматичної стійкості, а також від визначення най­більш реального та оптимального шляху досягнення означених цілей, збереження інституційної пам’яті та послідовності національної політики щодо досягнен­ня екологічної і кліматичної стійкості.

У документі розглянуто три можливі сценарії розвитку подій в Україні, що базуються на чинних міжнародних та внутрішніх документах, а також враховують пропо­зиції в рамках Східного партнерства, які винесені на обговорення, але ще не ухвалені офіційно – амбітний, поміркований та мінімальний. Слід очікувати, що спроможність України в досягненні довкільної та кліматичної стійкості в рамках Східного партнерства, переходу на чисту, циркулярну економіку в найближчі роки буде достатньо слабкою, особливо на фоні наслідків пандемії, спричиненої COVID-19, та ліквідації її наслідків. Водночас автори дослідження сподіваються, що в Україні буде реалізований не мінімальний сценарій, а хоча б поміркований.

Проведена авторами оцінка реальних перспектив України дозволить позбавитися зайвих ілюзій та встановити реалістичні цілі, а також індикатори необхідних змін, які в майбутньому дозволять здійснювати моніторинг та об’єктивно оцінювати прогрес України в реалізації реформ.

Інформація надана координатором РГ3 УНП ФГС СхП Русланом Гаврилюком

Результати інформаційної кампанії ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні»

Відеозапис заходу “Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні”,12 січня 2021 року

Аналітичний документ «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні», автори Н. Андрусевич, Р. Гаврилюк, О. Кравченко, Н. Куць, Т. Малькова, Г. Голубовська-Онісімова, Київ, 2020. – 53 с.

Презентація дослідження

Відео запис презентацій ініціатив на Щорічній конференції УНП ФГР СхП, 28-30 жовтень 2020